Nový zákoník práce – změny od 1.10.2023

Poslanecká sněmovna schválila 12. 9. 2023 novelu zákoníku práce, jejímž hlavním cílem je zajistit, aby byly pracovněprávní vztahy flexibilnější. Tato novela nabyla účinnosti od 1. října 2023, až na některá ustanovení, která účinnosti nabývají od 1. ledna 2024.

Práce na dálku – home office

Práci na dálku je možné nově vykonávat jen na základě písemné dohody. Výjimkou je pouze situace, kdy bude zaměstnanci práce na dálku písemně nařízena. Dohoda by měla obsahovat místo výkonu práce na dálku i její rozsah a způsob, jak se budou určovat jednotlivé dny.

O home office budou moci požádat těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o dítě mladší devíti let nebo pečující o své blízké, kteří jsou závislí na jejich péči. V případě, že zaměstnavatel jejich žádost zamítne, bude mít povinnost zamítnutí písemně odůvodnit.

Zaměstnanci, kteří pracují z domu, mají také od října 2023 nárok na náhradu nákladů od zaměstnavatele, buďto na základě prokázaných nákladů, nebo paušálem (4,32 Kč na hodinu), zaměstnavatelé však mohou poskytovat i vyšší náhrady. Paušální částka nebude zdaňována.

Nastavení v systému HELIOS iNuvio

V nabídce Konstanty a číselníky, Mzdové konstanty vznikl od období 10/2023 nový atribut Práce na dálku. Hodnota limitní částky se vyplní automaticky s novou verzí HELIOS iNuvio č. 3.0.2023.0910 ze dne 10.10.2023. Další postupy práce najdete v Poradně.

Změny u DPP a DPČ

Nově musí zaměstnavatel při výkonu práce na základě dohod písemně určit rozvrh pracovní doby a zaměstnance s tímto rozvrhem nebo s jeho změnou seznámit nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je práce rozvržená.

Zaměstnanci pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti mají také nově právo na příplatky za práci o víkendech a svátcích, v noci a ve ztížených pracovních podmínkách.

Od 1.1.2024 budou mít nově také nárok na dovolenou.

Nastavení v systému HELIOS iNuvio

Mzdové kalendáře

Doposud měly převážně DPP, ale i DPČ pouze fiktivní kalendář s nulovým úvazkem. Odpracované hodiny se zadávaly na příslušné mzdové složky určené pro dohody (distribuční MS 700 a MS 701).

Nově musí mít i dohody vytvořený mzdový kalendář s rozvrhem směn, resp. je povinná evidence rozpisu směn u DPP a DPČ. Vzhledem k tomu, že nově mohou mít i dohody od roku 2024 nárok na dovolenou a již nyní jiné nepřítomnosti, bude nutné používat mzdové kalendáře jiné než s nulovým úvazkem. Nicméně je otázka, jak budou zaměstnavatelé schopni směny plánovat.

Nadále platí to, že u DPP je stanoven limit na 300 hodin za rok, které zaměstnanec maximálně může za období kalendářního roku pro téhož zaměstnavatele odpracovat v rámci jedné dohody (nebo více dohod). V případě dohody o provedení práce je nově stanoveno, že do limitu 300 hodin, se nezapočítávají tzv. náhradní doby podle § 348 odst. 1 zákoníku práce – tzn. započítává se pouze faktický výkon práce, nikoliv např. doba zameškaná z důvodu překážky v práci či čerpání dovolené.

Na základě dohody o pracovní činnosti je i nadále možné vykonávat práci v rozsahu, který nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (zpravidla 20 hodin týdně). Nejvyšší přípustný rozsah poloviny týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Rozvržení směn (nastavení mzdového kalendáře) je možné provádět stejným způsobem jako u klasických pracovních poměrů.

Co se týká odpracované doby, určitě by mělo zůstat zachováno to, že budou využívány speciální MS pro dohody, jelikož jsou na to navázané další věci (kontrola hodin u DPP za rok, vazba na statistiky).

Odpracovaná doba však nebude na MS pro dohody počítána automaticky, ale odpracované hodiny je nutné zadat ručně případně je importovat (ve Mzdových údajích nebude nastaven atribut Automatický dopočet hodin).

Překážky v práci

V případě, že budete u dohody uplatňovat překážky v práci z důvodu jiných důležitých překážek v práci, bude muset být použitá jiná mzdová složka než distribuční (zde je nastaven základ pro výpočet).

Novou mzdovou složku založíte kopií odpovídající MS z distribuční a nastavíte na záložce 2 – Konstanty atribut Základ pro výpočet na hodnotu Není.

Příplatky

Momentálně není známo, jakým způsobem budou tyto příplatky evidovány v návaznosti na statistické sestavy (ISPV apod.). Nepředpokládá se četný výskyt těchto příplatkových mzdových složek u dohodářů.

V případě potřeby doporučujeme vytvořit si příplatkové mzdové složky přímo pro dohodáře kopií z odpovídacích distribučních mzdových složek. O automatickém vytvoření těchto mzdových složek se v tuto chvíli neuvažuje.