Návrh nového zákona o účetnictví

Ministerstvo financí předložilo návrh nového zákona o účetnictví, viz Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o účetnictví:

 • navrhovaná účinnost zákona je k 1. lednu 2024,
 • jedná se o nový zákon (nikoli novela stávajícího zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.),
 • zaměření na účetní výkaznictví, tedy zejména na tvorbu účetní závěrky podávající věrné a poctivé zobrazení finanční situace a finanční výkonnosti účetní jednotky,
 • rozšíření okruhu účetních jednotek, které budou používat mezinárodní účetní standardy přijaté Evropskou unií,
 • nové prováděcí předpisy, některé stávající vyhlášky budou zrušeny nebo upraveny,
 • české účetní standardy mají být zrušeny a nahrazeny metodickou podporou na webu MF ČR,
 • doprovodným zákonem bude upraveno dalších cca 150 legislativních norem, zejména zákon o daních z příjmů, zákon o oceňování majetku a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev a další,
 • bude umožněno používat jako měnu účetnictví i funkční měnu (např. EUR, USD,…)

Očekáváné dopady do Helios iNuvio

 • Zálohy v cizí měně – zaplacené nevratné zálohy (viz i doporučení NÚR I-43 a I-47), typicky odečet záloh na realizační faktuře, nemá být přepočítáván aktuálním kurzem realizační faktury, ale mají být odečteny stejným kurzem jako k datu provedení úhrad záloh. Kurzem faktury má být přepočten pouze eventuální doplatek. Sumou částek v hlavní měně zahrnujících zálohy i eventuální doplatek je cena pořízení majetku, zásob, ocenění služby i ocenění tržby.
 • Majetek – účetní pohled, pořizovací cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady + náklady na likvidaci aktiva. Nutno uvažovat i zbytkovou hodnotu. Z daňového hlediska má dojít k redukci počtu odpisových skupin na 2 až 3. Nově bude možné limit pro účetní dodatečné zhodnocení (= technické zhodnocení) stanovit jako procento z účetní hodnoty zhodnocovaného aktiva nebo majetku.
 • Investiční dotace – cena majetku nebude ponížena o poskytnutou dotaci, ale majetek bude evidován a odepisován v celkové pořizovací ceně, dotace bude do výnosů rozpouštěna formou časového rozlišení samostatně.
 • Dlouhodobé pohledávky a dluhy – budou oceněny současnou hodnotou (diskontovány), toto se může týkat např. nejen dlouhodobých půjček a úvěrů, ale i zádržného a pod.
 • Leasing – pokud budou splněny podmínky dle zákona, bude předmět leasingu považován za aktivum, bude odepisován u nájemce a evidován dlouhodobý dluh.
 • Výkazy – změna terminologie a struktury výkazů a formátů xml zpráv.

Podrobnější informace najdete v Poradně.